Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1813-9663

WEIGHTED STRUCTURAL SUPPORT VECTOR MACHINE

Tạp chí Tin học và Điều khiển học/Journal of Computer Science and Cybernetics, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng

0251-4184

Separation of Convex Sets via Barrier Cones

Acta Mathematica Vietnamica, 2020
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chính)

The existence of unbounded closed convex sets with trivial recession cone in normed spaces

Acta Mathematica Vietnamica, 2016
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s40306-015-0131-2

A Representation of The Solution Set of A Class of Linear Complementarity Problems

Optimization, 2015
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/02331934.2015.1022546

Định lí tách tập lồi - Kết quả và ví dụ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chính)

0233-1934

The continuity of the solution map in linear complementarity problems with underlying k -matrices

Optimization, 2013
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: SCIE
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chính), Trần Thiện Tín
Liên kết: https://doi.org/10.1080/02331934.2013.833200

Giải một lớp bài toán Kinh tế bằng Quy hoạch toàn phương

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ XVI kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2011
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Văn Hiếu (Chính), Huỳnh Thế Phùng

Phương pháp chắn logarit gốc giải bài toán quy hoạch tuyến tính

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Văn Hiếu (Chính), Huỳnh Thế Phùng

A geometrical approach to the linear complementarity problem

Vietnam Journal of Mathematic, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng

On continuity properties of the solution map in linear complementarity problems

Vietnam Journal of Mathematics, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng