Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus subtilis tiềm năng sử dụng sản xuất chế phẩm sinh học

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2024
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Xuân Hòa (Chính), Phạm Thái Bình, Phan Thị Hằng, Lê Minh Đức, Phan Vũ Hải, Lê Thị Hoài Chúc, Hồ Khả Hồng Đức

ISBN 978-604-60-2492-7

Tác dụng của dịch chiết hành tăm đến chất lượng tinh dịch và sinh hóa máu của gà trống trong điều kiện stress nhiệt

Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc (lần thứ V) - AVS2023, 2023
Lĩnh vực: Y học thú y
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Vũ Hải (Chính), Trần Ngọc Liêm

2588–1191

Antimicrobial activity of chive and ginger extract on Escherichia coli and Salmonella spp. isolated from diarrhoeic broiler chickens

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Vũ Hải (Chính), Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Lê Xuân Ánh, Trần Ngọc Liêm, Hồ Thị Dung, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Thượng Thị Thanh Lễ
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5310