Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

First Prize in Sciences and Technology Innovation Award 2016

2016
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: First Prize in Sciences and Technology Innovation Award in 12/2016 by Thừa Thiên Huế Province. Topic: Life Skills Education for children with intellectual disability in Special Education Institutes in Central Vietnam
Tác giả: Phan Minh Tiến (Chính), Đinh Thị Hồng Vân, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Tuấn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Thị Quỳnh Ni, Nguyễn Phước Cát Tường, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Mai Thị Thanh Thủy