Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-536-7

Miễn dịch học thuỷ sản đại cương

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sinh học lý thuyết
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Hồng (Chủ biên), Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Đức Quỳnh Anh