Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Sổ tay hướng dẫn phương pháp sử dụng nông dân trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Trần Cao Úy, Lê Văn Nam, Nguyễn Thị Dạ Thảo (KN), Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Smith Rowan William, Corfield Jeffrey Peter, Corfield Jeffrey Peter

Sổ tay hướng dẫn thành lập câu lạc bộ chăn nuôi bò

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Văn Nam, Trần Cao Úy, Nguyễn Thị Dạ Thảo (KN), Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Smith Rowan William, Corfield Jeffrey Peter

Chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp ở các tỉnh Miền Trung – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Trọng Dũng, Lê Văn Nam, Nguyễn Thị Minh Hoà (Chủ biên)