Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Công Triêm, Nguyễn Tương Tri, Trần Huy Hoàng

Câu hỏi & bài tập trắc nghiệm vật lí THPT Vật Lí 10

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Công Triêm, Lê Văn Giáo, Lê Thúc Tuấn, , Trần Huy Hoàng, , Nguyễn Khoa Lan Anh, , Nguyễn Thanh Hải

Thiết kế bài dạy học và các câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn vật lý cho phổ thông trung học, NXBGD, Hà nội, 2006 (Đồng tác giả)

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Công Triêm, Tuân, Lê Thúc

Thiết kế bài học và trắc nghiệm khách quan trong dạy học môn vật lí

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Công Triêm, Lê Thúc Tuấn

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

2006
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Lê Công Triêm

Một số vấn đề về phương pháp dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Văn Giáo, Lê Thúc Tuấn, Lê Công Triêm

Sử dụng máy vi tính trong dạy học vật lí

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Công Triêm (Chủ biên)

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

2004
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Lê Công Triêm

Một số vấn đề hiện nay của phương pháp dạy học đại học

2002
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tú Anh