Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-277-7

Văn hoá tâm linh Quảng Trị Một cái nhìn phát thảo (Song ngữ)

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

978-604-974-159-3

Những trắc diện về văn hoá và con người

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên)

Triết học Pháp: Từ cội nguồn đến hiện đại

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Nguyễn Việt Phương (Chủ biên)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân, nông dân và trí thức

NXB Chính trị Quốc gia, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân, nông dân và trí thức

NXB Chính trị Quốc gia, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Nguyễn Xuân Khoát, và nhiều tác giả

Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân, nông dân và trí thức

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nhiều tác giả, Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Lê Văn Thuật

Giáo trình Văn hóa học

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Bùi Nguyên Hãn, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang

Hồ Chí Minh bàn về vai trò của giai cấp nông dân và việc phát huy vai trò của giai cấp nông dân của Đảng trong giai đoạn hiện nay

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên)

Lý luận Chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Tiến trình và thành tựu

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nhiều tác giả, Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Lê Văn Thuật

Một số vấn đề về văn hóa và con người của triết học phương Tây hiện đại (Giáo trình Sau đại học)

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam tiến trình và thành tựu

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Nguyễn Xuân Khoát, và nhiều tác giả