Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Hướng dẫn học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Tác giả: Trần Văn Lực (Chủ biên), Hoàng Thị Thảo

ISBN

“50 năm cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Mậu Thân (1968-2018) - Tầm vóc và giá trị lịch sử”

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị
Tác giả: Trần Văn Lực, Nhiều tác giả

Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh đoàn kết thống nhất non sông

NXB Lý Luận Chính Trị, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trần Văn Lực, Nhiều tác giả

Chiến thắng Điện Biên Phủ-Những vấn đề lịch sử, tập 1

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nhiều tác giả, Trần Văn Lực

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trần Văn Lực, Trần Như Hiền

Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trần Văn Lực, Trần Như Hiền

Giáo trình Giáo dục Công dân (Dành cho Dự bị Đại học)

2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Vũ Đình Bảy, Đặng Xuân Điều, Thiều Thị Hường, Trần Văn Lực

Bài tập Giáo dục công dân 6

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Bảy, Vũ Đình, Điều, Đặng Xuân, Trần Văn Lực

Bài tập Giáo dục công dân 7

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Bảy, Vũ Đình, Điều, Đặng Xuân, Trần Văn Lực

Bài tập Giáo dục Công dân 7

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Trần Văn Lực

Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại (Cùng nhiều tác giả khác)

NXB Chính trị Quốc gia, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Trần Văn Lực