Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Vi sinh vật học môi trường

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC, Vi sinh vật học
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Thủy

978-604-912-076-3

Giáo trình Công nghệ sinh học thực phẩm

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Cao Đăng Nguyên (Chủ biên), Trần Quốc Dung, Phạm Thị Ngọc Lan

Thực hành sinh lý thực vật - Hoá sinh và Vi sinh vật học

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trần Thanh Phong, Võ Thị Mai Hương, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Hoàng Tấn Quảng

Vi sinh vật học công nghiệp

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Châu, Ngô Thị Tường

Vi sinh vật học công nghiệp

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Biền Văn Minh, Phạm Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Tường Châu, Đỗ Thị Bích Thủy

Hóa sinh công nghiệp

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Cao Đăng Nguyên (Chủ biên), Phạm Thị Ngọc Lan

Thực tập Vi sinh vật học

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan

Giáo trình vi sinh vật học

NXB Đại học Huế, 2006
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Biền Văn Minh (Chủ biên), Phạm Văn Ty; Kiều Hữu Ảnh, Phạm Hồng Sơn, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy