Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-124-6

Giáo trình Thực hành dược khoa

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chủ biên), Lê Hoàng Hảo

978-604-337-124-6

Giáo trình Thực hành dược khoa

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chủ biên), Cao Thị Cẩm Nhung

978-604-66-3699-1

Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc

NXB Y học, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân

Giảng dạy thực địa tập 3

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân