Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Speaking V

2003
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Dung, Nguyễn Thị Hải Nhi

English Language Teaching Methodology III

2002
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Dung, Trương Viên

Study Guide to Listening V

NXB Đại học Huế, 2002
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Dung