Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786049125164

Academic writing - A guidebook for Postgraduate students

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ khác
Tác giả: Trương Bạch Lê (Chủ biên), Tôn Nữ Như Hương

Academic Writing: A Guidebook for Postgraduate Students

Hue University Publshing House, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trương Bạch Lê (Chủ biên), Tôn Nữ Như Hương

Introduction to Discourse Analysis

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Trương Bạch Lê, Trương T Như Thủy

Introduction to Discourse Analysis

2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trương Bạch Lê

Introduction to English Grammar

2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trương Bạch Lê, Thân Trọng Liên Nhân

Introduction to Discourse Analysis

2003
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Văn Phước, Trương Bạch Lê

Writing V

2002
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Bảo Khâm, Trương Bạch Lê