Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-462-9

Digital Agricultural Extension Services for Development of Smallholder Farmers in South East Asia

Nhà xuất bản đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Phanith CHOU (Chủ biên), Lê Thị Hoa Sen (Chủ biên), Flordeliz DACUYAN (Chủ biên), Lê Thị Hồng Phương, Trần Thị Ánh Nguyệt

978-604-337-503-9

General Translation Practice 1: A Textbook for EFL Students

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Võ Thị Liên Hương (Chủ biên), Hoàng Thị Linh Giang, Nguyễn Vũ Quỳnh Như, Lê Thị Hồng Phương

Nghiệp Vuj Lễ Tân

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương

Thực Hành Dich Cơ bản 1

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương

978-604-974-484-6

Nghiệp vụ lễ tân (Réceptionniste en Hôtellerie)

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Huế (Chủ biên), Trương Kiều Ngân, Phạm Thị Tuyết Nhung, Thái Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thị Hồng Duyên, Lê Thị Hồng Phương, Lê Thị Phương Chi, Huỳnh Diên Tường Thụy

Học Tốt Tiếng Anh lớp 3

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ biên), Lê Thị Hồng Phương, Huỳnh Thị Long Hà