Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-503-9

General Translation Practice 1: A Textbook for EFL Students

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Võ Thị Liên Hương (Chủ biên), Hoàng Thị Linh Giang, Nguyễn Vũ Quỳnh Như, Lê Thị Hồng Phương

Nghiệp Vuj Lễ Tân

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương

Thực Hành Dich Cơ bản 1

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương

Học Tốt Tiếng Anh lớp 3

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ biên), Lê Thị Hồng Phương, Huỳnh Thị Long Hà