Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-577-0

Nghiên cứu xây dựng mô hình đại học thông minh và đề xuất quá trình chuyển đổi cho các trường đại học Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Trần Thái Hòa (Chủ biên), Nguyễn Thanh Tuấn (Chủ biên), Lê Minh Tuấn (Chủ biên)