Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-855-9

Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh - môn Khoa học tự nhiên

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An (Chủ biên), Phạm Thị Phương Anh (Chủ biên)

Giáo dục STEM - Hướng dẫn thực hiện kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học

NXB Đại Học Sư phạm TP. HCM, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh

978-604-974-453-2

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chủ biên), Nguyễn Đăng Nhật