Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-087-9

Giáo trình Thực hành Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-974-087-9

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Đàm Thị Huế, Phùng Lan Ngọc, Lê Thị Thu Hường, Hồ Công Hưng, Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hồng Bích Ngọc

978-604-912-024-4

Giáo trình Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-912-024-4

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hồng Bích Ngọc, Đàm Thị Huế