Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Một số vấn đề về tài khoản vệ tinh cấp Tỉnh

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Thống kê
Tác giả: Phan Thị Thu Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Lệ Hương, Võ Thị Thu Ngọc, Hồ Minh Toàn, Phan Thị Kim Tuyến, Ngô Minh Tâm

978604654997

Một số vấn đề về tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh, thành phố.

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Phan Thị Thu Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Lệ Hương