Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786046550365

Hệ thống LOGISTICS trong tiến trình phát triển kinh tế nhanh và bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền trung

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Quang Hồng (Chủ biên), Đặng Đình Đào (Chủ biên), Đỗ Ngọc Mỹ (Chủ biên), Trương Tấn Quân (Chủ biên), Trần Đăng Huy

9786046553083

Phát triển bền vững cây sắn (Manihot Eculenta Crantz) – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở khu vực Bình Trị Thiên

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Đăng Huy (Chủ biên), Trương Tấn Quân (Chủ biên)

Current situation and orientation for socio and economic developments of isolated areas at Quang Trach district, Quang Binh province

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân, Trương Tấn Quân, Lê Đình Phùng, Nguyễn Văn Huân; Ngô Mậu Dũng; và CTV

Thực trạng và một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng cồn bãi huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân, Lê Đình Phùng, Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Huân; Ngô Mậu Dũng; và CTV