Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-506-5

Marketing căn bản

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Phát (Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ biên), Phan Thị Thanh Thuỷ, Lê Quang Trực, Ngô Minh Tâm, Nguyễn Thị Thuý Đạt, Tống Viết Bảo Hoàng

Bases for territory besed rural development – Central Region Vietnam

2008
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Phát, Trần Văn Hòa, và nhiều tác giả

Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng ở Việt Nam

2008
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Phát, Trần Văn Hòa, và nhiều tác giả

Bases for territory based rural development – Central Region Vietnam

2007
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Phan Thanh Hoàn, Nguyễn Văn Phát (Chủ biên)