Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lịch sử Đảng bộ xã Vinh Hiền

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chủ biên), Trần Đình Hùng

Lịch sử Đảng bộ xã Vinh Giang (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đặng Văn Chương, Trần Đình Hùng, Lê Văn Trường An, Ngô Hoàng Long

Lịch sử văn minh thế giới: 178 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm khách quan

NXB Văn hoá - Thông tin, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trần Đình Hùng, Trần Xuân Hiệp

Lịch sử thế giới cổ trung đại

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chủ biên), Trần Đình Hùng, Nguyễn Thị Ty

220 năm cách mạng Pháp và quan hệ Việt – Pháp trong lịch sử

NXB Chính trị Quốc gia, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trần Đình Hùng, và các tác giả