Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Cơ sở toán cho tin hoc

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Trương Công Tuấn, Lê Mạnh Thạnh (Chủ biên), Trần Việt Khoa

Advanced Methods Technologies For Agent and Multi-Agent Systems

2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Dariusz Barbucha, Lê Mạnh Thạnh, Robert J. Howlett, Lakhmi C. Jain

Giáo trình Web ngữ nghĩa

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Hoàng Hữu Hạnh, Lê Mạnh Thạnh

Chương trình Datalog

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh

Chương trình Datalog

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh

Chương trình Datalog

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh, Trương Công Tuấn

Chương trình Datalog

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh, Trương Công Tuấn

Landscape Heritage in Vietnam (Di sản cảnh quan Việt Nam)

2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Fausto Pugnaloni (Chủ biên), Lê Mạnh Thạnh, Trần Đình Hiếu, Lê Ngọc Vân Anh, Nguyễn Quang Tuấn, Võ Tuấn Anh

Intelligent Information and Database Systems

2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyen Ngoc Thanh, Lê Mạnh Thạnh

Hướng dẫn lập trình với Assembly

2001
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal

2000
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh

Nhập môn Ngôn ngữ hình thức và Ôtômat hữu hạn

2000
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh