Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN: 978 - 604 - 65 - 3676 - 5

Thu hút đầu tư và phát triển NTTS khu vực Bắc Trung Bộ; Việt Nam

NXB Lao động xã hội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn (Chủ biên), Lê Nữ Minh Phương (Chủ biên), Trần Đoàn Thanh Thanh

978-604-65-3676-5

Thu hút đầu tư và phát triển nuôi trồng thủy sản khu vực Bắc Trung bộ, Việt Nam

NXB Lao động xã hội, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn (Chủ biên), Lê Nữ Minh Phương (Chủ biên)

ISBN: 978-604-65-2235-5

Hiệu quả kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp

NXB Lao động xã hội, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn, Lê Thị Kim Liên

Xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam

NXB Lao động xã hội, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: GS.TS Đặng Đình Đào, PGS.TS.Nguyễn Văn Toàn

Lập hồ sơ cộng đồng theo phương pháp cùng tham gia(Chương 2 Các phương pháp và công cụ nghiên cứu sử dụng trong lập hồ sơ cộng đồng).

NXB Khoa học Xã hội, 2003
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn, Châu, Nguyễn Ngọc; và các thành viên khác

Nguyên lý thống kê ( Dùng cho sinh viên ngành kinh tế - ĐHH)

NXB Đại học Huế, 1997
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa, Mai Văn Xuân, Nguyễn Văn Toàn