Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

nhận dạng một số loài thực vật bằng hình ảnh ở vườn quốc gia bạch mã (Picture guidebook of plants in bach ma national park)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Thực vật học
Tác giả: Đoàn Hoài Nam, Nguyễn Vũ Linh, Trần Thiện Ân, Nguyễn Việt Thắng

sinh học thực vật và nấm

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Anh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Trí

Thực vật Vườn Quốc Gia Bạch Mã

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Huỳnh Văn Kéo, Trần Thiện Ân, Nguyễn Việt Thắng

thực vật học

NXB Đại học Huế, 2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Tôn Thất Pháp, Ngô Anh, Mai Văn Phô, Nguyễn Việt Thắng