Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

sinh học thực vật và nấm

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Anh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Trí

Thực hành hóa sinh học

2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trần Thanh Phong, Nguyễn Minh Trí, Trần Vũ Ngọc Thi