Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bích Khê một trăm năm (1916 - 2016)

NXB Hội Nhà văn, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong

Giáo sư, nhà giáo nhân Hoàng Mai với đồng nghiệp và môn sinh

2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong

Khát vọng Duy Tân

NXB Đà Nẵng, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong

Phân tâm học với văn học

2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong

Báo chí đất Quảng thế kỷ XX

2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Báo chí
Tác giả: Phạm Phú Phong, Phan Quốc Hải

Hoàng Văn Trương-đời và thơ và kỷ niệm bạn bè

2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong

Lịch sử và văn hóa-cái nhìn nghệ thuật Nguyễn Xuân Khánh (viết chung)

NXB Phụ nữ, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong

Ngô Kha-hành trình thơ,hành trình dấn thân và ngôi nhà vĩnh cửu (viết chung)

NXB Hội Nhà văn, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong

Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng(1876-1947)(viết chung)

NXB Chính trị Quốc gia, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong

Văn chương và nhân cách Võ Hồng

NXB Trẻ, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Phạm Phú Phong, Nhiều tác giả

Tiến trình văn học

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong

Mây của trời rồi gió sẽ mang đi

NXB Lao Động, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong