Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-447-1

Năng lực lãnh đạo của giám đôc doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu trường hợp khu vực Bắc Miền Trung

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hoàng La Phương Hiền (Chủ biên), Lê Thị Phương Thảo (Chủ biên), Lê Thị Phương Thanh (Chủ biên)