Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-60-2132-2

Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam tập 3

NXB Nông Nghiệp, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức (Chủ biên), Võ Thị Minh Phương, Trần Nam Thắng, Nguyễn Thị Thương, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Hồ Đăng Nguyên, Lê Thị Diên,, Huỳnh Thị Ngọc Diệp,, Nguyễn Ngọc Hòa, Trần Công Định

978-604-60-1145-3

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân gỗ (Cây thân gỗ bộ đậu)

NXB Nông Nghiệp, 2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức (Chủ biên), Võ Thị Minh Phương, Trần Nam Thắng, Nguyễn Thị Thương, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây bán ngập ngọt

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Võ Thị Minh Phương (Chủ biên), Trần Minh Đức, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây có múi

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức, Võ Thị Minh Phương, Trần Nam Thắng, Phan Trọọng Trí, Hồ Đăng Nguyên, Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây đặc sản rừng.ISBN 978-604-60-0377-9

NXB Nông Nghiệp, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức, Võ Thị Minh Phương, Nguyễn Hợi, Hồ Đăng Nguyên

Kỹ thuật gây trồng một số loại cây rừng ngập mặn

NXB Nông Nghiệp, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức, Võ Thị Minh Phương, Nguyễn Hợi

Kỹ Thuật Trồng rừng ngập mặn

NXB Nông Nghiệp, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Lê Thị Diên (Chủ biên), Trần Minh Đức, Võ Thị Minh Phương, Nguyễn Hợi

Kỹ thuật gây trồng một số loài rau rừng

NXB Nông Nghiệp, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức, Võ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Thương, Vũ Thị Thùy Trang