Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Ứng dụng vi khuẩn có ích trong trồng trọt

NXB Đại học Huế, 2024
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thị Xuân Phương (Chủ biên)

Trồng trọt đại cương

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Xuân Phương