Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-547-3

Giáo trình công nghệ cao trong nông nghiệp - tái bản lần 1, ISBN 978-604-337-547-3

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hồ Lê Quỳnh Châu, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Văn Quy, Trần Nam Hà

978-604-337-187-1

Giáo trình Công nghệ cao trong nông nghiệp, ISBN 978-604-337-187-1

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hồ Lê Quỳnh Châu, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Văn Quy, Trần Nam Hà

Hướng dẫn quy trình, thao tác PCR

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chủ biên), Bùi Thị Hiền

Đặc điểm sinh trưởng, sinh sản và chất lượng thịt của lợn bản địa ở tỉnh Quảng Ngãi

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Hồ Trung Thông, Đàm Văn Tiện, Hồ Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Khánh Quỳnh, Đào Minh Hường, Đỗ Văn Chung

Giá trị dinh dưỡng của các nguyên liệu thức ăn phổ biến cho gia cầm

2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Hồ Trung Thông, Hồ Lê Quỳnh Châu, Vũ Chí Cương, Đàm Văn Tiện

Giáo trình Thực hành Hóa sinh Động vật

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hồ Trung Thông, Võ Thị Minh Tâm, Hồ Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Khánh Quỳnh