Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

380504

Nhãn hiệu: HU-GANTOMIX

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Vinh Phương (Chính)

2434, Quyết định số 12409w/QĐ-SHTT, ngày 25/8/2020

Độc quyền sáng chế: Giải pháp hữu ích

2020
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh

2435, Quyết định số 12484w/QĐ-SHTT, ngày 25/8/2020

Độc quyền sáng chế: Giải pháp hữu ích

2020
Tổ chức cấp văn bằng: Cục sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh