Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Tiểu My

Nguyễn Thị Tiểu My
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Lợi
  • 110000.0031

Nguyễn Văn Lợi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Chuyên ngành đào tạo:
Y học thể thao

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Lý luận chuyên ngành

Xem chi tiết
Nguyễn Viết Minh

Nguyễn Viết Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết
Phạm Đức Thạnh
  • 110000.0029

Phạm Đức Thạnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết
Phạm Thị Mai

Phạm Thị Mai
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Bóng

Xem chi tiết
Phạm Việt Đức

Phạm Việt Đức
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Lý luận chuyên ngành

Xem chi tiết
Phan Thanh Hùng

Phan Thanh Hùng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết
Trần Hữu Nam
  • 110000.0066

Trần Hữu Nam
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết
Trần Làm
  • 110000.0024

Trần Làm
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết
Trần Thanh Tú

Trần Thanh Tú
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục học

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết
Trần Thị Thùy Linh
  • 110000.0027

Trần Thị Thùy Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết