Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn Bình
  • 200000.0069

Lê Văn Bình
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Ban Kế hoạch - Tài chính và Cơ sở vật chất

Xem chi tiết
Trịnh Quang Y Bình

Trịnh Quang Y Bình
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Tổ chức cán bộ

Xem chi tiết
Hà Lê Quỳnh Chi
  • 200000.0103

Hà Lê Quỳnh Chi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

Xem chi tiết
Lưu Mạnh Cường
  • 200000.0034

Lưu Mạnh Cường
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Ban Thanh tra và Pháp chế

Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Giang
  • 200000.0111

Nguyễn Hồng Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hằng
  • 160000.0003

Nguyễn Thị Thu Hằng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế

Xem chi tiết
Hoàng Thị Hiệp

Hoàng Thị Hiệp
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Ban Kế hoạch - Tài chính và Cơ sở vật chất

Xem chi tiết
Đặng Thị Thái Hòa
  • 200000.0038

Đặng Thị Thái Hòa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hòa
  • 200000.0120

Nguyễn Văn Hòa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Văn phòng Đại học Huế

Xem chi tiết
Phan Minh Huấn
  • 200000.0045

Phan Minh Huấn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế

Xem chi tiết
Dương Đức Hưng
  • 160000.0032

Dương Đức Hưng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Tạp chí Khoa học

Xem chi tiết