Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Huỳnh Văn Chương

Huỳnh Văn Chương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học đất

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học đất

Đơn vị quản lý:
Ban Giám đốc

Xem chi tiết
Nguyễn Duân
  • 400000.0188

Nguyễn Duân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

Đơn vị quản lý:
Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Linh
  • 600000.0200

Nguyễn Quang Linh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Chuyên ngành đào tạo:
Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

Đơn vị quản lý:
Ban Giám đốc

Xem chi tiết
Phạm Khắc Liệu
  • 300000.0392

Phạm Khắc Liệu
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ môi trường nước và nước thải

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế

Xem chi tiết
Võ Viết Minh Nhật
  • 120000.0001

Võ Viết Minh Nhật
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết