Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thanh Nam
  • 200000.0042

Nguyễn Thanh Nam
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ái Hữu

Nguyễn Thị Ái Hữu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Văn phòng Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Trang

Nguyễn Thị Minh Trang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Mai
  • 200000.0154

Nguyễn Thị Ngọc Mai
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Trung Quốc

Đơn vị quản lý:
Ban Tổ chức cán bộ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hằng
  • 160000.0003

Nguyễn Thị Thu Hằng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hòa
  • 200000.0120

Nguyễn Văn Hòa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Văn phòng Đại học Huế

Xem chi tiết
Phan Minh Huấn
  • 200000.0045

Phan Minh Huấn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế

Xem chi tiết
Tôn Nữ Cẩm Tú

Tôn Nữ Cẩm Tú
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế

Xem chi tiết
Trần Đăng Huy
  • 200000.0067

Trần Đăng Huy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Ban Kế hoạch - Tài chính và Cơ sở vật chất

Xem chi tiết
Trần Nguyễn Như Huy
  • 160000.0009

Trần Nguyễn Như Huy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế

Xem chi tiết
Trần Thị Diên Khánh

Trần Thị Diên Khánh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

Xem chi tiết