Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Văn Giang
  • 400000.0395

Trần Văn Giang
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trần Văn Lực
  • 400000.0152

Trần Văn Lực
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trương Thanh Thúy
  • 400000.0167

Trương Thanh Thúy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết