Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Sông Hương
 • 500000.0201

Trần Thị Sông Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Thị Thanh Nhàn
 • 500000.0185

Trần Thị Thanh Nhàn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Thị Thu Lành
 • 500000.0227

Trần Thị Thu Lành
Chuyên khoa 1

Ngành đào tạo:
Gây mê hồi sức

Chuyên ngành đào tạo:
Gây mê hồi sức

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Thị Thùy Linh
 • 500000.0596

Trần Thị Thùy Linh
Đại học

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Dược học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Thị Trà My
 • 500000.0431

Trần Thị Trà My
Đại học

Ngành đào tạo:
Tâm thần

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm thần

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Thiện Mẫn
 • 500000.0152

Trần Thiện Mẫn
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Thúy Hiền
 • 500000.0081

Trần Thúy Hiền
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Tùng Quân
 • 500000.0093

Trần Tùng Quân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Văn Khôi
 • 500000.0508

Trần Văn Khôi
Khác

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Vĩnh Phú
 • 500000.0771

Trần Vĩnh Phú

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Nhi

Xem chi tiết
Trần Xuân Phương
 • 500000.0156

Trần Xuân Phương
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Xuân Thịnh
 • 500000.0233

Trần Xuân Thịnh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Gây mê hồi sức

Chuyên ngành đào tạo:
Gây mê hồi sức

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết