Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Khánh Linh
  • 600000.0072

Nguyễn Hoàng Khánh Linh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Chuyên ngành đào tạo:
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết
Phạm Gia Tùng
  • 600000.0082

Phạm Gia Tùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết