Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Xuân Cường
  • 100000.0034

Ngô Xuân Cường
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Đình Hoa Cương
  • 800000.0099

Nguyễn Đình Hoa Cương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Hồ Quốc Dũng
  • 800000.0084

Hồ Quốc Dũng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC MÁY TÍNH

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Lê Đình Hiếu

Lê Đình Hiếu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện

Chuyên ngành đào tạo:
Tự động hoá

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Lịch
  • 600000.0324

Nguyễn Quang Lịch
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật môi trường

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Võ Quang Nhã
  • 100000.0022

Võ Quang Nhã
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý kỹ thuật

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Nhật
  • 600000.0038

Nguyễn Đăng Nhật
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Thuận
  • 400000.0185

Nguyễn Duy Thuận
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Động vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Động vật học

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Lê Đại Vương

Lê Đại Vương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết