Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Minh Đức
  • 800000.0219

Lê Minh Đức
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Đức

Nguyễn Văn Đức
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Võ Thị Phương Hà
  • 800000.0218

Võ Thị Phương Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nhiêu Khánh Phước Hải
  • 800000.0040

Nhiêu Khánh Phước Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hùng
  • 800000.0003

Nguyễn Thanh Hùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Khánh Mỹ

Nguyễn Vũ Khánh Mỹ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phòng Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên

Xem chi tiết
Nguyễn Bá Tường
  • 800000.0001

Nguyễn Bá Tường
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết