Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Quyết Chiến
  • 900000.0050

Trần Quyết Chiến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hiền
  • 900000.0126

Nguyễn Thị Thu Hiền
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Dương Minh Hùng

Dương Minh Hùng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Lại Quốc Lộc
  • 900000.0064

Lại Quốc Lộc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nhi

Nguyễn Thị Nhi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Phương

Nguyễn Thị Hồng Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết