Dữ liệu đề tài

B2019-DHH-15

Bảo đảm quyền con người khi áp dụng biện pháp tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Kiện (Chủ nhiệm)

B2018

Bảo đảm thực hiện quyền chính trị của phụ nữ. Thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Hành chính
Người tham gia: Mai Thị Diệu Thúy (Chủ nhiệm)

B2012-ĐHH01-02SHTT

Biên soạn và giảng dạy thử nghiệm giáo trình môn học sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học, Cao đẳng lĩnh vực khoa học giáo dục

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Đoàn Đức Lương (Chủ nhiệm)

B2012-ĐHH01-02SHTT

Biên soạn và giảng dạy thử nghiệm giáo trình môn học sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học, Cao đẳng lĩnh vực khoa học giáo dục

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Đức Lương (Chủ nhiệm)

B11-24

Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng mô hình chính quyền không tổ chức hội đồng nhân dân huyện.

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương, Phan Hoàng Oanh

B2010-DHH01-80

Bạo lực gia đình và hệ quả của nó tại một số tỉnh miền Trung- Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nga

B2009 - DHH 01 - 79

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động tại Tỉnh TT Huế trong giai đoạn hội nhập

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đào Mộng Điệp (Chủ nhiệm)