Dữ liệu đề tài

NN-NCCB106.16-2012.80

Nghiên cứu sự kích kháng salicylic acid và điều hòa biểu hiện gen trong quá trình sinh tổng hợp centellosdie ở tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Trần Thị Triêu Hà, Lê Mỹ Tiểu Ngọc

NN-NCCB74-09-02

Nghiên cứu biện pháp cải tạo và sử dụng bền vững đất cát ven biển và nội đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngô Tự Do