Dữ liệu đề tài

NN-DAKXBĐKH-18/11-15

Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Đặng Trung Thuận, Nguyễn Kỳ Phùng, Bùi Thị Thu, Đào Khang, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Đinh Thanh Kiên