Dữ liệu đề tài

B2016 - DHH - 01.TN.

Hoàn thiện công nghệ sản xuất ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro tại các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Trần Thị Hoàng Đông, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Ngân, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Trọng Kháng, Hoàng Trọng Nghĩa, Hoàng Văn Sỵ, Nguyễn Lê Lanh Đa, Lưu Quốc Thắng

B2004-08-04-DA

Hoàn thiện công nghệ sản xuất lợn lai F1(Y x MC) và lợn lai 3/4 máu ngoại có tỷ lệ nạc cao phục vụ phát triển chăn nuôi miền Trung (DA SXTN)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thăng Long

B123456g

Dự án Phát triển chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu

B123456k

Nghiên cứu và nhân nhanh một số giống mía có triển vọng phục vụ cho vùng nguyên liệu nhà máy đường Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu