Dữ liệu đề tài

DTQG NVQG-2019/ĐT.06

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Quao (Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum) tại vùng Duyên hải miền Trung

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Văn Minh (Chủ nhiệm), Đặng Thái Dương, Nguyễn Thị Hồng Mai, Đặng Thái Hoàng, Hoàng Huy Tuấn, Phạm Cường, Nguyễn Duy Phong, Võ Văn Hưng, Đặng Thị Thanh Hà, Phạm Thị Ngọc Lan

DTQG NVQG-2016/05

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Bời lời đỏ (Machilus odoratissima Nees) ở miền Trung và Tây nguyên

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Đặng Thái Dương (Chủ nhiệm), Hoàng Huy Tuấn, Trần Nam Thắng, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Minh, Phạm Cường, Hoàng Dương Xô Việt

DTQG

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Bời lời đỏ (Machilus odoratissima Nees) ở miền Trung và Tây nguyên

Lĩnh vực: Giống cây rừng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia:

DTQG

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Bời lời đỏ (Machilus odoratissima Nees) ở miền Trung và Tây nguyên

Lĩnh vực: Giống cây rừng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: