Dữ liệu đề tài

CS-DTT.2009.11.05

Từ điển bỏ túi chuyên ngành Mỹ thuật Anh – Việt

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền Lê (Chủ nhiệm)

CS-DTT.2009.11.03

Tư liệu trực quan đa phương tiện Sơn mài

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lương Thị Ánh Tuyết (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hiền Lê

CS-DTT.2009.11.02

Tư liệu trực quan đa phương tiện môn Cơ sở tạo hình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền Lê, Hoàng Chưởng (Chủ nhiệm)

CS-DT2009.10.11

Thể tài và ý nghĩa tâm linh-nghệ thuật trong tranh dân gian làng Sình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2008.11.07

Cơ sở lý thuyết mỹ học nghệ thuật tạo hình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

T.2008.11.07

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cán bộ tại trường Đại học Nghệ thuật Huế sau khi chia tách

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nghệ thuật
Người tham gia: Quách Hải Thọ (Chủ nhiệm)

CS-DT2008.11.01

Tính phồn thực trong mỹ thuật cổ Việt Nam

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2008.DHH.11.07

Cơ sở lý thuyết mỹ học nghệ thuật tạo hình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2008-DHH05-13

Nghiên cứu nghệ thuật sắp đặt - ứng dụng trong sáng tác và giảng dạy.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Ngọc Anh

B2008-DHH05-14

Các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động Mỹ thuật cộng đồng tại Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Kỳ Huy

CS-DTT.2007.11.03

Ứng dụng Tin học xử lý hình ảnh và biên soạn giáo trình điện tử

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền Lê (Chủ nhiệm)

CS-DT2007.11.07

Yếu tố dân gian trong khảm sứ trang trí kiến trúc cung đình Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình