Dữ liệu đề tài

B2007-DHH05-08

Khai thác và ứng dụng lý thuyết tỷ lệ vàng vào design.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thiện Đức

T2006.11.05

Phối hợp thực hiện giáo trình điện tử phục vụ cho việc giảng dạy Mỹ học chuyên ngành nghệ thuật tạo hình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nghệ thuật
Người tham gia: Quách Hải Thọ (Chủ nhiệm)

QT-DAMACP-Silpakorn

The Bottom-up Approach in Community Arts Projects

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Kỳ Huy

CS-DT2006.11.07

Cơ sở lý thuyết tranh in đá

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2006.06.07

Tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện nghệ thuật tạo hình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2006-DHH05-06

Tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện nghệ thuật tạo hình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2006-DHH05-04

Nghệ thuật trang trí trên cấu kiện gỗ nhà Rường - địa bàn Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Văn Chước

QT-DA- ASF-Cohort 7

Comparative Study On Thai And Vietnamese Lacquering Process And Techniques

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Kỳ Huy

CS-DT2005.CT.11.01

Hoa văn trang trí bia lăng Gia Long

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

T2004.11.01

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho giảng dạy Mỹ học chuyên ngành Mỹ thuật và phân tích tranh

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nghệ thuật
Người tham gia: Quách Hải Thọ (Chủ nhiệm)

B2005.11.01

Nghiên cứu so sánh nghệ thuật đồ sơn truyền thống của Việt Nam và của một số nước Đông Nam Á

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Kỳ Huy

CS-DT2004.CT.07

Tư tưởng HCM trên bình diện NTTH

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình