Dữ liệu đề tài

B2014-DHH-116

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÔ HÌNH B-LEARNING TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Huy Hoàng (Chủ nhiệm), Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thúc Tuấn, Lê Văn Giáo, LÊ THANH HUY

CS-DTT2006-03-TĐ

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHO CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ PHỔ THÔNG TRUNG HOC

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thúc Tuấn, Lê Văn Giáo, Trần Huy Hoàng