Dữ liệu đề tài

DHH2016-03-82

chế tạo và nghiên cứu tính chất nhiệt điện, từ của hệ vật liệu LaFeO3 pha tạp Ti, Co, Cu

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Như Lê, Hoàng Trọng Đức

CS-DT-CK 2011

khảo sát đặc tính của mạch chỉnh lưu cầu 3 pha dùng Thyristor bằng thí nghiệm mô phỏng

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Đức

DHH2011-03-13

Nghiên cứu cấu trúc và từ tính của vật liệu La1-xAxFeO3 chế tạo bằng phương pháp sol - gel (A = Ti, Sr, Y, Nd).

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Trọng Đức, Nguyễn Thị Thu Hà

CS-DTT10-TN-58

ảnh hưởng của ion Ni lên cấu trúc và từ tính của vật liệu LaFeO3 chế tạo bằng phương pháp sol - gel

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Trọng Đức

CS-DTT.09-GD-36

Thực hiện mô phỏng hoạt động của các sơ đồ mạch điện tử trong phần Kỹ thuật điện tử thuộc SGK Công nghệ 12 bằng Electronics Workbench

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Việt Tuấn, Hoàng Trọng Đức

CS-DT-CK 2009

Xây dựng thí nghiệm thực và thí nghiệm mô phỏng chỉnh lưu cầu 3 pha dùng Điốt công suất.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Đức

CS-DT-CK 2008

Xây dựng thí nghiệm mô phỏng hoạt động của mạch khuếch đại và tạo dao động trong học phần Vô tuyến điện đại cương bằng phần mềm Electronics Workbench (EWB)

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Việt Tuấn, Hoàng Trọng Đức