Dữ liệu đề tài

DHH2020-03-141

Tương quan giữa khả năng phục hồi, Trí tuệ cảm xúc và sức khỏe tâm thần của thanh niên thành phố Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tâm lý - Giáo dục
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Đinh Thị Hồng Vân, Đậu Minh Long, Nguyễn Thanh Hùng, Phan Minh Tiến

DHH2019 -03-126

Rối loạn trầm cảm ở trẻ vị thành niên thành phố Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ nhiệm), Hồ Văn Dũng, Đậu Minh Long, Nguyễn Thị Hà, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Việt Dũng

B2018

Năng lực cảm xúc xã hội và mối quan hệ với sức khoẻ tâm thần ở lứa tuổi vị thành niên

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Đậu Minh Long (Chủ nhiệm)

B2016-DHH-03

Giáo dục sự quan tâm cho học sinh tiểu học

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Tiến, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Phước Cát Tường, Đậu Minh Long, Hồ Văn Dũng, Thiều Thị Hường, Phạm Thị Hạnh, Đinh Thị Hồng Vân (Chủ nhiệm)

DHH2016 - 03 - 96

Tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng giá trị sống của sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Hùng (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thúy Hằng, Trần Văn Hiếu, Đậu Minh Long

CS-DTT.16-XH-13

Xung đột tâm lý trong giao tiếp với bạn bè của học sinh trường THCS Chu Văn An – TP. Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đậu Minh Long (Chủ nhiệm), Đinh Thị Hồng Vân

DHH2014-03 - 66

Kỹ năng tự nhận thức của trẻ vị thành niên hiện nay

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phước Cát Tường (Chủ nhiệm), Đinh Thị Hồng Vân, Trương Thanh Thúy, Đậu Minh Long, Nguyễn Việt Dũng

NN-NCCBVI1.1-2013.19

Tính cách thanh niên Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Đình Mẫn (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Trần Thị Tú Anh, Đậu Minh Long, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Phước Cát Tường

CS-DTT.06-GD-06

Những trở ngại tâm lý trong giao tiếp của sinh viên năm thứ nhất, trường Đại học Sư phạm Huế - Thực trạng và biện pháp

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đậu Minh Long (Chủ nhiệm)

CS-DTT.02-GD-67

Mối quan hệ giữa uy tín của Hiệu trưởng đối với bầu không khí tâm lý của một số tập thể sư phạm, trường THCS thành phố Huế: Thực trạng và giải pháp

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Quyết (Chủ nhiệm), Đậu Minh Long, Trương Thanh Thúy